Militära hemligheter

Signalspaning pågår...


På mina webbsidor finns det inga militära hemligheter !

Texterna och bilderna på dessa webbsidor innehåller inga militära hemligheter. All information som finns här finns också öppet redovisad från officiellt håll på flera andra lätt tillgängliga sätt. Oftast har Försvarsmakten eller andra legitima organisationer själva gjort och på Internet publicerat informationer och sammanställningar som beskriver t ex olika system och förhållanden (se PS-861 som ett enkelt exempel). I allt högre grad används också importerad standardutrustning vars utseende och prestanda detaljerat presenteras på bl a tillverkarnas hemsidor. Annat som behandlas på mina sidor är allmänt känd teknisk kunskap.

Flyg- och satellitbilder

Via Internet finns det idag snart sagt obegränsad tillgång till flyg- och satellitbilder. Oftast bearbetar svenska myndigheter sådana egna bilder över Sverige så att bl a skyddsobjekt med fotograferingsförbud maskeras. Det finns risker med denna metod. Människan (och datorer) är bra på att snabbt hitta skillnader i två bilder över samma område. Om skyddsobjekten är maskerade i en av bilderna (den bild som Sverige har kontroll över) men inte i den andra framträder skyddsobjekten tydligt. Önskan att skydda känsliga anläggningar kan på detta sätt tyvärr leda till att de röjs istället för att skyddas. Säkerhetstänkandet och metoderna har kanske inte riktigt hängt med i samhällets övriga utveckling. Ibland missas också maskeringar vilket innebär att vissa anläggningar kan synas tydligt på t ex www.hitta.se men inte på www.eniro.se för att ta två närliggande svenska exempel. Idag kan flera svenska radarstationer, signalspaningsanläggningar och berganläggningar studeras via Internettillgängliga flyg/satellitbilder. Detta trots att anläggningarna är hemliga och förbjudna att fotografera.

Danmark har valt en annan, mer praktisk och öppnare strategi. Via t ex det svenska www.eniro.se kan alla komma åt moderna flygbilder med hög detaljeringsgrad över hela Danmark (inklusive Bornholm, här som exempel en flygbild på fyren på Dueodde). Även militära anläggningar som t ex radarantenner och signalspaningsstationer kan enkelt betraktas och även mätas upp av alla som så önskar.

Det hemliga landskapet Blekinge

Blekinge har och har haft ett mycket strategiskt viktigt läge. Detta har inneburit och innebär att Försvarsmakten har haft och fortfarande har mycket omfattande verksamhet i Blekinge. I ett längre perspektiv har antalet skyddsobjekt (berganläggningar, signalspaningsutrustningar, radar- och sensorsystem, .. etc etc) varit enormt stort. Hela öar i skärgården har haft tillträdes- och fotoförbud. Ett antal böcker har skrivits om de hemliga delarna av Blekinge. För den som är intresserad av att läsa mer om de tidigare så hemliga och okända delarna av Blekinge kan jag rekommendera bl a följande rikt illustrerade böcker:

Blekinge - Det hemliga landskapet. Första delen (Leif Högberg & Jörgen Sjöblom, 2004) Blekinge - Det hemliga landskapet. Andra delen (Leif Högberg & Jörgen Sjöblom, 2004) Myran - En hemlig anläggning går ur tiden (Bjarne Darwall, 2000) Luftens dirigenter (Bjarne Darwall, 2004) Befästningspark Karlskrona (Marinmuseum, Olle Melin & Hans Petterson, 2001)


Danmark - öppenhet, Sverige - censur

Förutom att invånarna i Danmark (och dessutom alla andra i hela världen !) alltså kan njuta av och för eget bruk fritt använda nytagna, högupplösta och ocensurerade flygbilder av det egna landet via Internet (se avsnittet "Flyg- och satellitbilder" här ovan) har Danmark även valt att vara öppna och ärliga med vissa detaljer om det egna försvaret. Bl a beskriver det danska försvaret helt öppet på Internet var de viktigaste danska radaranläggningarna finns (t ex är denna pdf nerladdad hösten år 2010 från "Flyvertaktisk Kommando") och var de egna signalspaningsstationerna ligger. Detta även illustrerat med tydliga foton (lägg t ex märke till Danmarks goda radartäckning över Sverige).

Sverige lägger för närvarande relativt stora resurser på att censurera flyg-/satellitbilder, kartor och sjökort vilket mer eller mindre påverkar oss som bor, lever och verkar här. Detta sätt kan nu kanske tyckas vara mindre väl anpassat till vår moderna tid, den aktuella hotbilden, den öppenhet som råder i fria länder och den allmänt spridda tekniken inklusive Internet. -Kanske Danmarks modell kan vara något att överväga ? Sekretessvärdet ligger normalt inte längre i var en anläggning finns eller vilken fast yttre utrustning som finns där (vilket för övrigt är ganska väl känt av de som har intresse av det), utan istället i de metoder som används, blinda sektorer och masker, lokala störningar, tillgänglig mjukvara, kunskapsnivåer, den information som samlas in, de slutsatser som dras av den och hur informationen sedan praktiskt sprids och används. Dock har vi nu de lagar som vi har och som vi alltså också har att rätta oss efter.

(anm: censur = att genom förhandsgranskning hindra information att nå allmänheten)


Hemlig militär ensled någonstans i Blekinge skärgård - Vi håller på att gå in i leden från höger (dvs vi ligger styrbord om leden) Hemlig militär ensled någonstans i Blekinge skärgård - Vi ligger nu mitt i leden med märkena ens
Här ovan visas hur en av de många hemliga militära lederna i Blekinge skärgård kan användas.
I den första bilden ligger vi styrbord om leden (dvs för långt åt höger). I den andra bilden ligger vi
mitt i leden med de två målade vita märkena rakt ovanför varandra ("ens"). Exakt var leden går och
vilken riktning leden har är hemliga uppgifter. Det är dock inte förbjudet att själv använda leden.


© Göran Mossberg